Nå kan du sende inn søknad om våpen til sportsskyting digitalt

Hentet fra skyting.no: https://www.skyting.no/2024/06/13/na-kan-du-sende-inn-soknad-om-vapen-til-sportsskyting-digitalt/

AV 

Etter en kort testperiode har Politidirektoratet (POD) nå åpnet for alle individuelle søkere i den nye digitale søknadsløsningen for sportsvåpen. Denne løsningen innebærer at man logger seg på med BankID, Buypass eller Commfides, fyller ut informasjon om våpenet man vil kjøpe og legger ved medlemskort, startkort og stevne-/aktivitetslogger.

På et møte med skytterorganisasjonene 11. juni informerte POD nærmere om løsningen og det videre utviklingsarbeidet. De hadde valgt å åpne løsningen nå selv om ikke alle elementer er på plass, og det vil følgelig komme flere forbedringer/utvidelser i tiden framover. Gjennomføringen av dette prosjektet har gått fort, og selv om noen nok vil savne funksjonalitet som ikke er på plass, er det ikke tvil om at den jevne søker vil få en mye enklere jobb når man skal sende inn sin fremtidige søknad. POD fikk da også på møtet mye skryt fra organisasjonene for det produktet som foreligger.

Behandlingstiden hos politiet vil også gå ned. Vi har allerede eksempler på at skyttere som har sendt inn sin søknad digitalt, har fått svar på to dager. Men det bli nok ennå ikke normalen, på informasjonsmøtet ble det presisert at det vil ta tid å få ned det etterslepet som mange politidistrikter har. Når det er sagt, det ble presisert at man ikke skal se seg blind på de anslagene som framgår av denne tabellen: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/saksbehandlingstider-vapensoknad/. Den viser ikke nødvendigvis gjennomsnittlig behandlingstid, men tidspunktet for innlevering av den søknaden som har ventet lengst på behandling.

Videre utvikling
Disse punktene ble av politiet nevnt som mangler i den løsningen som foreligger:
– Søknad om våpen til ungdom: Dette vil bli mulig å gjøre relativt snart, uten at noen formell dato foreligger
– Søknad om våpendeler: Dette vil det komme et opplegg i nær fremtid, nok en gang uten at dato ble kommunisert
– Søknad om klubbvåpen: Her vil man fortsatt måtte søke på papir. Det ble ikke sagt når også slike søknader kan forventes å bli digitale.
– Arv/lån: Her vil politiets informasjonssider bli forbedret, slik at de nødvendige skjemaene gjøres lettere tilgjengelig

Hvis dere støter på problemer når dere bruker løsningen, tar Forbundskontoret ved Dag Olav Rønning gjerne imot både beskrivelse av problemene og innspill til hvordan ting kan bli bedre. Vi kommer til å ha løpende kontakt med POD i tiden framover om videreutviklingen av løsningen, og da vil brukererfaringer være nyttige å ta med oss inn i dialogen med POD.

Om søknadsvedleggene
Alt som sendes inn, bør være i pdf-format. Medlemskort kan man hente ut fra Min Idrett (www.minidrett.no) eller klubbens medlemssystem, og startkort er å finne i SkytterAdmin (app.skyting.no).

Politiet har laget skjemaer for aktivtetsregistering som kan fylles ut digitalt: Ett skjema for organisert trening/klubbstevner og ett skjema for stevnedeltakelse. Det er ikke krav om at disse skjemaene skal brukes, men for å forenkle søknadsbehandlingen bør de listene som legges ved, settes opp på lignende måte som politiets maler. Vi går utfra at de klubbene som har aktivitetslogger for deltakelse i treninger o.l., kan hente ut rapporter som ligner politimalen. Den rapporten om stevnedeltakelse som skytterne kan hente ut fra statistikkdelen i SkytterAdmin, oppfyller politiets krav, med ett unntak; stevnenummer mangler. Dette skal vi få på plass snarlig.

Om våpenkort
Når man får innvilget våpensøknad, vil våpenkortet fortsatt bli sendt ut pr. post og må foreligge i papirform. Dette skyldes at i forbindelse med den digitale løsningen for søknad om jaktvåpen er det avslørt forsøk på kopiering og forfalskning av filer som er distribuert digitalt. Våpenkort kommer til å fortsette å være i papirform fram til politiet i samarbeid med Brønnøysundregistrene har ferdigstilt et opplegg for digital våpengarderobe. Dette prosjektet er godt i gang.

Avslutning
Den foreliggende løsningen har vært etterlengtet, og det er all grunn til å tro at ledetidene for våpensøknader for sportsvåpen vil bli vesentlig redusert. NSF, sammen med andre skytterorganisasjoner, er i god dialog med POD, og stadige forbedringer av løsningen, som allerede oppleves som god, kan forventes.

******
Om du vil kikke på den nye løsningen, gå inn på denne siden: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-sportsskyting-og-vapensamling/. Velg «Søk digitalt» og logg deg på. Du vil få et godt inntrykk av hvordan løsningen fungerer uten å måtte sende inn en formell søknad.